سوییت لب اب شمال محموداباد

محمودآباد 120,000 تومان 0
 • 300m2 زمین
 • 90m2 جواز ساخت
 • 4 طول بر
 • 4 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 1

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 3

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 4

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

هتل ناتل

ايزدشهر 150,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 70m2 جواز ساخت
 • 3 طول بر
 • 4 عرض گذر

سوییت لب اب شمال محموداباد

محمودآباد 120,000 تومان 0
 • 300m2 زمین
 • 90m2 جواز ساخت
 • 4 طول بر
 • 4 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 1

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 3

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

اجاره ویلا اپارتمان - طبقه 4

نوشهر 350,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 150m2 جواز ساخت
 • 5 طول بر
 • 6 عرض گذر

هتل ناتل

ايزدشهر 150,000 تومان 0
 • 0m2 زمین
 • 70m2 جواز ساخت
 • 3 طول بر
 • 4 عرض گذر