ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر دوبل در رامسر

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 6,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

رامسر 3,000,000 تومان 6
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلااستخردار نوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلاساحلی با بیلیاردشمال

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا روبه دریا در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی بااستخر و وسیله بازی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 9 ~ 12 ظرفیت

ویلابااستخرباچشم انداز کوهپایه

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابااستخروفوتبال دستی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخرسونا بیلیاردرامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلابا استخر جکوزی فوتبال دستی

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرجکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

استخرروباز آب گرم با بیلیارد

رامسر 4,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت

استخر روباز آب گرم لب ساحل

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

استخر آب گرم بیلیارد سوناخشک

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلابا استخرسرپوشیده در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

ویلابااستخرروباز لب ساحل رامسر

رامسر 2,100,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

50% تخفیف ویژه ویلا جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 2
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت

ویلادربستی50متری ساحل در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا4خواب لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا باچشم انداز کوهپایه

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه چوبی رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابا استخرسرپوشیده و بیلیارد

رامسر 2,400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با استخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت

ویلابااستخرایرهاکی فوتبال دستی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 195m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت

اجاره روزانه ویلا با استخرشمال

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

رزرو ویلابااستخرسرپوشیده شمال

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلا با استخرسوناجکوزی بیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلا ساحلی vip با فوتبال دستی

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

استخر سونا جکوزی بیلیارد نوساز

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی vip فوق لوکس

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر دوبل در رامسر

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

استخربیلیارد/کلبه/ایرهاکی/تاب

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

استخرروبازسرپوشیده سوناجکوزی

رامسر 6,500,000 تومان 0
 • 450m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلابا استخر جکوزی میز بیلیارد

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 5 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلابااستخرسونا جکوزی ایرهاکی

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا استخردار سوپرلوکس لاکچری

رامسر 3,000,000 تومان 6
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلابا استخرسونا بیلیارد رامسر

رامسر 3,300,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 230m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا کلبه چوبی جنگلی در رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخر سونا جکوزی رامسر

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت

اجاره ویلا با استخر سونا رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی لوکس در رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلااستخردار نوساز رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلاساحلی با بیلیاردشمال

رامسر 2,800,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا روبه دریا در رامسر

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردارنوساز رامسر

رامسر 2,200,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلاجنگلی بااستخر و وسیله بازی

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 6 اتاق
 • 9 ~ 12 ظرفیت

ویلابااستخرباچشم انداز کوهپایه

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلابااستخروفوتبال دستی

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا با استخرسونا بیلیاردرامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلابا استخر جکوزی فوتبال دستی

رامسر 2,300,000 تومان 0
 • 220m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت

ویلا جنگلی با استخر و بیلیارد

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 110m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت

استخرجکوزی بیلیارد نزدیک ساحل

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا دربستی لب ساحل

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار با بیلیارد

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

استخرروباز آب گرم با بیلیارد

رامسر 4,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 8 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت

استخر روباز آب گرم لب ساحل

رامسر 3,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

استخر آب گرم بیلیارد سوناخشک

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت

ویلابا استخرسرپوشیده در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 90m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلاچسبیده به ساحل رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

ویلابااستخرروباز لب ساحل رامسر

رامسر 2,100,000 تومان 0
 • 210m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 6 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

50% تخفیف ویژه ویلا جنگلی

رامسر 1,500,000 تومان 2
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلابا استخر روباز رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت

ویلادربستی50متری ساحل در رامسر

رامسر 1,100,000 تومان 0
 • 95m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلا جنگلی در دوهزار تنکابن

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلاساحل اختصاصی رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

اجاره ویلا4خواب لب ساحل رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا باچشم انداز کوهپایه

رامسر 800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

رامسر 800,000 تومان 0
 • 80m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت

ویلا استخردار با فوتبال دستی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

ویلا استخردار کلبه چوبی رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابااستخرسرپوشیده در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 170m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت

ویلابا استخرسرپوشیده و بیلیارد

رامسر 2,400,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

اجاره ویلا ساحلی با استخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 85m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت

ویلابااستخرایرهاکی فوتبال دستی

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 195m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت

اجاره روزانه ویلا با استخرشمال

رامسر 1,700,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

رزرو ویلابااستخرسرپوشیده شمال

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت

ویلا با ساحل اختصاصی و استخر

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 160m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

رزرو ویلا با استخرسرپوشیده

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 180m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت

اجاره ویلا جنگلی در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت

ویلا با استخرسرپوشیده و سونا

رامسر 1,900,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت